Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 27.10.2016 hyväksytyt ja 9.11.2016 PRH:n palautteen perusteella korjatut säännöt, jotka PRH on rekisteröinyt 17.11.2016.

Virallinen PRH:n päätös sääntöjen rekisteröimisestä ja säännöt PDF-muodossa

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Open Knowledge Finland ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen yhteiskunnan kehittymistä. Avoimella tiedolla viitataan digitaalisessa muodossa oleviin sisältöihin ja dataan, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta käyttää, muokata ja uudelleenjakaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää alan toimijoiden verkostoitumista, antaa julkisuuteen lausuntoja, laatii selvityksiä ja aloitteita, toteuttaa ja tukee tarkoitustaan tukevia hankkeita ja projekteja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja järjestäen keräyksiä, arpajaisia, seminaareja, kursseja ja muita toiminnan tarkoitusta tukevia tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi jakaa stipendejä, apurahoja, kunniamainintoja ja -kirjoja. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja yhteisöihin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

3. Varsinaiset ja kannatusjäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenluettelo on julkinen dokumentti.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai sen toimintaa, on rikkonut yhdistyksen arvoja, on toiminut yhdistyksen tavoitteita vastaan, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut kahteen vuoteen erääntyneitä jäsenmaksujaan.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen luokista ja niiden suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsen valitsee itse haluamansa jäsenmaksuluokan. Jäsenten oikeudet eivät riipu jäsenmaksuluokasta.

Hallitus voi vapauttaa jäsenen osittain tai kokonaan liittymis- tai jäsenmaksusta huonon taloudellisen aseman tai muun vastaavan sosiaalisen syyn perusteella tai jos jäsen on tehnyt yhdistykselle huomattavia sen toimintaa tukevia palveluja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolmesta (3) yhdeksään (9) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.

7. Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja muita yhdistyksen asioita hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

8. Avoin päätöksenteko

Yhdistyksen päätöksenteko ja toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Yhdistyskokousten ja hallituksen kokousten päätösesitysten valmistelu tapahtuu avoimesti ja jäsenillä on yhtäläinen oikeus osallistua valmisteluun, tehdä aloitteita ja saada tietoa päätösesityksistä. Hallituksen kokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Kaikki päätökset ovat julkisia. Erityisestä syystä, kuten yksityisyyden suojan toteuttamiseksi tai päätösasian arkaluontoisuuden vuoksi hallitus voi rajoittaa hallituksen ulkopuolisten osallistumista päätösasian käsittelyyn sekä päätösesitysten liitteiden tai päätösten liitteiden julkisuutta.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai toiminnanjohtaja yksin, tai rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen jäsenen tai muun henkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

10. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista hallituksen tai yhdistyksen kokoukseen niin päätettäessä postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous heinä-joulukuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 50 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella ja hallituksen jäseneksi hyväksyneellä jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se vaihtoehto, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.

13. Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavaa tilikautta koskevat asiat:

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat yhdistyskokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä yhdistyksen säännöissä mainitun tarkoituksen edistämiseen.